//
خانه

Latest Post

به صورت بی حجاب اسید پاشیده خواهد شد

تیتر بالا علت رواج اسید پاشی در ایران است. برای مرض اسید پاشی ریشه یابی لازم نیست هر چه زشتی است، ریشه در نظام شیطانی جمهوری اسلامی دارد.

Advertisements